Bejelentés


Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekekér Így teljes az életünk!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Szavazás
Közhasznúsági jelentés 2011

ZALA MEGYEI CUKORBETEG GYERMEKEK EGYESÜLETE 8877 Tornyiszentmiklós, Petőfi Sándor utca 20. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 évről Készítette: Naprakész Non-profit Könyvelő és Szolgáltató Egyesület 2012-02-07 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 9. Mérleg és eredménylevezetés 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete 2. Képviselő: Hermanné Szabó Anikó Judit 3. Székhely: 8877 Tornyiszentmiklós, Petőfi Sándor utca 20. 4. Levelezési cím: u. a. 5. Adószám: 18955644-1-20 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011 év ZALA MEGYEI CUKORBETEG GYERMEKEK EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 8877 Tornyiszentmiklós, Petőfi Sándor utca 20. címe Keltezés: Letenye, 2012-02-07. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. 2. Számviteli beszámoló Mérleg forduló napja: 2011. december 31 Mérlegzárás időpontja: 2011. december 31. A számviteli politika fő vonásai A Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány rendeletben (a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint. Év végi beszámolójának kiegészítő mellékletét (közhasznúsági melléklet) a 350/2011 (XII.30) Korm. rendelet alapján meghatározott formában készíti el legkésőbb: 2012. május 20-ig A 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el. Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik. Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el. Az egyesület készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik. Adózási sajátosságok Az egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel a vállalkozási tevékenységet nem végez, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az egyesület tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes. Eszközök és források Befektetett eszközök A befektetett eszközök 2011 évi értéke 0,- Ft volt. Az eszközök állománya sem értékben sem összetételben nem változott jelentősen az előző évihez képest. Forgó eszközök A Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete pénzeszköz állománya az alábbiak szerint alakul: Bankszámlán lévő pénzkészlete: 499 594,- Ft Házipénztárban lévő pénzkészlete: 10 430,- Ft A követelések között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor. Eredmény, likviditás A tárgyévi közhasznú eredmény -359 eFt. Vállalkozási tevékenységből 2011-ben bevétel nem keletkezett, költséget nem számoltunk el. Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű kötelezettsége nincs. Céltartalékok A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség. Kötelezettségek Az egyesületnek 2011. évi rövid-, és hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. Tárgyévi eredményt meghatározó tételek Kapott támogatások NAV Szja 1% 4 741 Szervezettől kapott támogatás 50 000 Összesen 54 741 Közhasznú tevékenység bevétele Alaptevékenység árbevétele 20 000 Tagdíj bevétel 6 400 Egyéb bevétel 15 746 Összesen 42 146 Egyéb bevételek Egyéb bevételek között mutattuk ki a kamatbevételekből származó 15 746 Ft bevételt 2011. évi bevételek összesen: 96 887,- Ft A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem történt. Az egyesület vezetősége saját gépkocsi használatra költségtérítést vett fel, mely összeg 85 645,- Ft Anyag költség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása (Ft) Közhasznú tevékenység anyagköltsége 50 535 Irodaszerek, nyomtatványok 5 210 Anyagköltségek összesen: 55 745 Posta költség 3 030 Szállítás 16 800 Oktatás és továbbképzés költsége 31 250 Utazási és kiküldetési költség 85 645 Könyvelési szolgáltatás 101 000 Tagdíjbefizetés 6 000 Igénybevett szolgáltatások összesen: 243 725 Bankszámlavezetés költsége 3 340 Hatósági igazgatási díjak, illetékek 3 200 Étkezés/szállás 146 250 Belépőjegyek 4 000 Egyéb igénybevett szolgáltatások összesen 156 790 2011. évi kiadások összesen: 456 260.,- Ft Letenye, 2012-02-07 P.H. ……………………………………………….. elnök 3. Költségvetési támogatás felhasználása 2011-ben a A Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete a helyi Önkormányzattól nem kapott támogatását. 4. Vagyon felhasználása A 2011 évi közhasznú tevékenység során az egyesületnél 20 e Ft közhasznú bevétel keletkezett. A pénzeszközök állománya 359 eFt-tal csökkent. A tárgyévi működési és közhasznú célú kiadásokat fedezték a befolyt bevételek és a pénzeszközök. A tárgyévi eredmény alaptevékenységből 20 eFt, vállalkozási tevékenységből 0 eFt. 5. Cél szerinti juttatások kimutatása A Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete 2011-ben pénzbeli cél szerinti juttatást nem nyújtott. 6. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások Ft Felhasználás módja NAV Szja 1% 4 741 2011-ben felhasználásra került Összesen 4 741 7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem történt. Az egyesület vezetősége saját gépkocsi használatra költségtérítést vett fel, mely összeg 85 645,- Ft 8. Közhasznú tevékenység bemutatása 2011 évben tábort szerveztünk cukorbeteg gyerekek részére. A tábor programjának a megszervezését és lebonyolítását az Egyesület végzi önkéntesek és szakemberek segítségével. A programok során nagy odafigyelést szentelünk a csapatépítésnek, és olyan programokat igyekszünk szervezni, mely lehetőséget nyújt a gyerekek önbizalmának növelésére. Tavalyi évben fogadtuk Schirilla Györgyöt, a „nemzet rozmárját”, aki azt vállalta, hogy 5 nap alatt több mint 250 kilométert fut a cukorbeteg gyermekekért, hogy felhívja a figyelmet a diabétesz megelőzésére, kezelésére, valamint az egészséges életmódra. Ezen a programon a gyerekek szívesen vettek részt, elkísérték egy szakaszon (vele együtt futottak). Nyári táborunkban strandon, túrázáson, kirándulásokon vettek részt a gyerekek, melynek nagyon pozitív csapatépítő hatása volt. Az odafigyelés egymásra, az érdeklődés az egészséges életmód iránt, (melyet Vági Zsolt a Nemzetközi Táplálkozáskutató igazgatójaként tartott), nagy hatással volt a gyerekekre. Ünnepek előtt minden alkalommal, tartunk közös délutáni programokat (adventi est, húsvéti játszóház stb…), ahol a gyerekeknek játékos programokkal, edukáció jelleggel felhívjuk a figyelmüket a diéta betartására. Minden alkalom, élményeket kínál, hiszen mindenki megtalálja a vidám programok között, amiben a leginkább ki tud bontakozni. A vidám forgatagban új barátságok születnek és egymást bátorítva sokkal könnyebb a problémák leküzdése is. 1 8 9 5 5 6 4 4 9 4 9 9 5 2 9 2 0 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete Az egyéb szervezet címe: 8877 Tornyiszentmiklós, Petőfi Sándor utca 20. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV adatok E Ft-ban Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 0 0 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 0 510 7. I. KÉSZLETEK 0 0 8. II. KÖVETELÉSEK 0 0 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 0 510 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 0 510 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 0 510 14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 0 869 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 0 0 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 0 -359 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22.-23.sorok) 0 0 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 0 510 Keltezés: Letenye 2012-02-07 az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 1 8 9 5 5 6 4 4 9 4 9 9 5 2 9 2 0 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete Az egyéb szervezet címe: 8877 Tornyiszentmiklós, Petőfi Sándor utca 20. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. ÉV adatok E Ft-ban Sor- szám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 0 97 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 55 3. a) alapítótól 0 0 4. b) központi költségvetéstől 0 0 5. c) helyi önkormányzattól 0 0 6. d) társadalombiztosítótól 0 0 7. magánszemélytől , szervezettől kapott támogatás SZJA 1 % 0 0 50 5 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 20 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 6 11. 5. Egyéb bevétel (kamat) 0 16 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 13. C. Összes bevétel (A.+B.) 0 97 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 456 15. 1. Anyag jellegű ráfordítások 0 56 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 17. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 18. 4. igénybevett szolgáltatások 0 244 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai - 0 3 20. 6. Egyéb ráfordítások 0 153 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 24. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 25. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 27. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete Az egyéb szervezet címe: 8877 Tornyiszentmiklós, Petőfi Sándor utca 20. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. ÉV adatok E Ft-ban Sor- szám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D+E) 0 456 29. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 30. H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 -359 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 34. 1. Bérköltség 35. Ebből: - megbízási díjak 36. - tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 38. 3. Bérjárulékok 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. Továbbutalt támogatás Keltezés: Letenye, 2012-02-07. ……………………………………………………. Szervezet képviselője P.H. Záradék A Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete Alapítvány Közgyűlése a 2011. évi Közhasznúsági jelentést a 1./2012. számú határozat alapján2012.02.16-án elfogadta
Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!